สพป.พิษณุโลก เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
Plk Education Office 1 Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
OBEC, MOE Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education
เมนู
header space